ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 104 din 26 aprilie 2016

privind unele măsuri referitoare la managementul

Complexului Muzeal Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7681/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7681/2016  al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr.8550/26.04.2016 precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea exercitării funcţiei de director-manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, de către domnul Gheorghe Dumitroaia, ca urmare a decesului acestuia.

Art.2:  (1) Se aprobă numirea temporară a domnului Ciprian-Dorin Nicola, director adjunct al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, în funcţia de director-manager al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, până la data începerii executării noului contract de management, dar nu mai mult de 120 zile calendaristice.

(2) Pe perioada asigurării interimatului managementului, domnul Ciprian-Dorin Nicola urmează a beneficia de o remuneraţie lunară în valoare brută de 7.154 lei.

(3) În mod corespunzător, raportul de muncă al domnului Ciprian-Dorin Nicola, director adjunct al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, se suspendă pe întreaga perioadă de exercitare a mandatului de interimat, conform prevederilor art. 33 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3:  Direcţia de management, precum şi  Complexul Muzeal Judeţean Neamţ vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 104

26/04/2016