HOTĂRÂRE

Nr. 105 din 24.06.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Războieni în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5787/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza memoriului nr. 1208/2011 al Consiliului Local al  Comunei Războieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5787/2011 al Direcției generale buget, finanțe şi al Direcţiei juridice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Comuna Războieni, prin Consiliul Local al Comunei Războieni, în vederea finanțării şi realizării în comun a manifestării SĂRBĂTOAREA RĂZBOIENILOR.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean sus-menţionate, în cuantum de 20.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Comuna Războieni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                               

 

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR