HOTĂRÂRE

Nr. 105 din 16.08.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi

Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;

Examinând expunerea de motive nr. 9.969/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.969/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 10.150/2012, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se desemnează domnul Constantin Iacoban şi doamna Nadina Simion ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.  

(2) Se desemnează domnul Constantin- Cristian Tapalagă și domnul Florin Andronache ca reprezentanți supleanți ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.

Art.2: (1)Se desemnează domnul Aurelian Jora în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman, în locul domnului Bogdan Onu. 

(2) Se desemnează domnul Dionisie Dumitrașcu şi domnul Ciprian- Constantin Șerban ca reprezentanţi supleanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 77/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                               Cristina MITITELU