ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 105 din  24 iunie 2014

privind aprobarea contribuţiei Judeţului Neamţ la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2014

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr. 7610/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7610/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, adresa nr. 218/2014 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, pentru anul 2014.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice.

Art.2:  (1) Societatea Naţională de Cruce Roşie din România – Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2014, justificarea modului de cheltuire a sumei de la art.1, alin. (1), cu menţiunea că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator.

(2) Direcţia generală buget-finanţe va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU