ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 105 din 26 aprilie 2016

privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale unor agenţi economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.219/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.219/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 48/2016 privind reducerea numărului persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor ale Companiei Judeţene APASERV S.A. şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A., rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.8551/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91,  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Constantin Dan Vasile, domnul Radu Tudorel şi domnul Pintilie Mircea să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Judeţene APA SERV S.A..

Art.2: Se desemnează domnul Puşcaşu Neculai, domnul Mihai Alexandru, domnul Sandu Constantin, domnul Lupu Costache şi domnul Tomuleţ Cristian să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ S.A..

            Art.3: Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, Companiei Judeţene APASERV S.A., precum şi Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL NEAMŢ, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 105

26/04/2016