HOTĂRÂRE

Nr. 106 din 24.06.2011

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Clubul Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ

 

           Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.065/2011 a domnului consilier judeţean Vasile Nica;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.065/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, adresa nr. 5/2011 a Clubului Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Clubul Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ, în vederea finanţării şi realizării în comun a unei acţiuni de interes public judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean, în cuantum de 4.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Sportiv STEEL MAN Tîrgu-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                               

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR