HOTĂRÂRE

Nr. 106 din 16.08.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2012 privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 9.970/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.970/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, rezultatul votului secret consemnat în procesul- verbal nr. 10.151/2012 şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 76/2012, în sensul înlocuirii domnilor Adrian Bourceanu, Vasile Murariu şi Dan-Gabriel Pavăl cu domnul Mircea Pintilie, domnul Daniel Vasiliu- Moise şi, respectiv, domnul Dionisie Dumitrașcu în calitate de consilieri judeţeni desemnaţi ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, ce va funcţiona pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Cristina MITITELU