HOTĂRÂRE

 

Nr.106 din 26.06.2013

 

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Eco-Turistic ”Dr. Gheorghe Iacomi” în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

 

   Examinând expunerea de motive nr. 6578/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 26/2013 a Clubului Eco-Turistic ”Dr. Gheorghe Iacomi”;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6578/2013 al Serviciului juridic, cotencios, relaţii publice și Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Clubul Eco-Turistic ”Dr. Gheorghe Iacomi”, în vederea finanţării şi realizării în comun a unei activităţi de interes judeţean, respectiv organizarea Cupei ”Dr. Gheorghe Iacomi”, ediţia a XXI-a care se va desfăşura la Cabana Falon, Izvorul Muntelui în perioada 5-7 iulie 2013.

 

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării şi realizării activităţilor de interes judeţean  de la alin.(1), în cuantum de 2.000 lei.

 

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Clubul Eco-Turistic ”Dr. Gheorghe Iacomi”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                     PREŞEDINTE

 

                                                                Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                                           SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                                 Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 106.PDF