ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 106 din 24 iunie 2014

privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 141/2013 privind aprobarea unei asocieri pentru realizarea unui proiect de interes judeţean, cu Inspectoratul Școlar Județean Neamț și Fundația ”OM BUN”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8654/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei comune nr.145/2014 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ şi a Fundaţiei „OM BUN”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8654/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică art.1, alin.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul prelungirii perioadei de desfăşurare a proiectului de interes judeţean „Nu sunt singur”, realizat în comun de Consiliul Judeţean Neamţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ şi Fundaţia „OM BUN”, până la data de 31 decembrie 2014.

(2) Contribuţia financiară a Judeţului Neamţ se menţine în cuantum de 5.307 lei/lună, cu reeşalonarea sumelor aferente lunilor iulie şi august 2014 pentru perioada noiembrie-decembrie 2014.

Art.2: (1) Se aprobă modificarea art.II „Obiectul asocierii” din Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

„Obiectul asocierii îl constituie finanţarea şi realizarea în comun a proiectului de interes judeţean „Nu sunt singur” în perioada noiembrie 2013-decembrie 2014, proiect ce are ca scop reintegrarea socială şi şcolară pentru tinerii care prezintă comportamente deviate şi oferirea de servicii medicale psihologice prin desfăşurarea de activităţi de consiliere şi terapie a elevilor din judeţul Neamţ cu vârste între 14 şi 18 ani, ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi care prezintă probleme de adaptabilitate socială şi şcolară, precum şi tutorilor în grija cărora se află”.

 Art.3: Se aprobă modificarea art.III „Durata asocierii” din Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013, cu modificările şi completările ulterioare, acesta urmând a avea următorul conţinut:

„ Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 31 ianuarie 2015”.

Art.4: Se aprobă modificarea lit.”d” a art.IV, pct 4.2- Obligaţiile Fundaţiei „OM BUN” din Acordul de asociere aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.141/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aceasta urmând a avea următorul conţinut:

„să prezinte până la data de 31 ianuarie 2015 un raport final privind modalităţile de atingere a obiectivelor stabilite prin proiect şi utilizării fondurilor alocate de Judeţul Neamţ”.

Art.5: (1) Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU