ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 106 din 18 mai 2016

privind încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean

al domnului Daniel Vasiliu-Macovei

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

               Având în vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

Examinând expunerea de motive nr. 8.626/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei înaintate de domnul Daniel Vasiliu-Macovei;

Văzând referatul constatator nr. 8.626/2016;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Ia act de încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier judeţean al domnului Daniel Vasiliu-Macovei.

Art.2: Se declară vacant locul de consilier judeţean ocupat de persoana de la art. 1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 106

18/05/2016