HOTĂRÂRE

Nr. 107 din 24.06.2011

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ

 

 Consiliul Județean Neamț;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 4156/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 34/2011 a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4156/2011 al Direcției juridice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamț, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea organizării şi realizării activităţilor de interes judeţean de la alin.(1), în cuantum de 30.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                            Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR