HOTĂRÂRE

Nr. 107 din 16.08.2012

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 9.964/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.964/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 10.152/2012 precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A. să fie de 7.

(2) Se aprobă ca numărul persoanelor împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile asociatului în cadrul Adunării Generale a Asociaţilor Societăţii Comerciale WWE Neamţ S.R.L. să fie de 7.

Art.2: Se modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, după cum urmează:

a) se împuternicesc domnul Constantin Iacoban şi domnul Gheorghe Vasiloiu să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ;

b) domnul Dan-Vasile Constantin, domnul Vasile Nica, domnul Vasile Pruteanu şi domnul Neculai Puşcaşu se înlocuiesc cu domnul Constantin- Cristian Tapalagă, domnul Cristian Tomuleț, domnul Constantin Sandu şi, respectiv, domnul Ioan Spiridonescu, în calitate de persoane împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ.

Art.3: Se modifică anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, după cum urmează:

a)                   se împuternicește domnul Constantin- Claudiu Stafie să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ;

b)                   domnul Neculai Andoni, domnul Andrei Ignat, domnul Dorinel Ursărescu şi domnul Gabriel- Lucian Vişan se înlocuiesc cu domnul Mircea Pintilie, domnul Decebal Arnăutu, domnul Florin Andronache şi, respectiv, domnul Daniel Vasiliu-Moise, în calitate de persoane împuternicite să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei Judeţene APA SERV S.A. Neamţ.

                Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare prevederilor acesteia.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                 Cristina MITITELU