HOTĂRÂRE

 

Nr.107 din 26.06.2013

 

privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamţ

 

 

 

  Consiliul Județean Neamț;

 

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare;

 

 Examinând expunerea de motive nr. 4386/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 39/2013 a Asociaţiei Judeţene de Fotbal Neamţ;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4386/2013 al Serviciului juridic, cotencios, relaţii publice și Direcției generale buget, finanțe, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Județul Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamț, în vederea finanțării și realizării în comun a unor activități de interes județean.

 

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea organizării şi realizării activităţilor de interes judeţean  de la alin.(1), în cuantum de 95.000 lei.

 

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Asociaţia Judeţeană de Fotbal Neamț, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                     PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                                       Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 107.PDF