ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN           

HOTĂRÂRE

Nr. 107 din 27 mai 2015

privind aprobarea unei asocieri cu Asociația „FUTURE” Piatra-Neamț în vederea realizării unei acțiuni de interes public județean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8196/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociației „FUTURE” Piatra-Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8196/2015 al Direcţiei generale buget finanţe, Direcției generale de dezvoltare județeană şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Asociația „FUTURE” Piatra-Neamț, în vederea finanţării unei acțiuni de interes judeţean, respectiv a proiectului „Există Județul Neamț”, în scopul promovării la nivel regional, național și internațional a imaginii, valorilor și potențialului turistic și cultural al județului Neamț, prin crearea unui Catalog al monumentelor istorice din județul Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 35.000 lei, în vederea realizării acțiunii de interes județean de la alin.(1).

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget finanţe și Direcția generală de dezvoltare județeană vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 107.PDF