HOTĂRÂRE

Nr. 108 din 24.06.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Asociaţia „Acasă-Centrul de zi pentru vârsta a-III-a- Tupilaţi, Neamţ”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7079/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Asociaţiei „Acasă-Centrul de zi pentru vârsta a-III-a- Tupilaţi, Neamţ”;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7079/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia „Acasă-Centrul de zi pentru vârsta a-III-a-Tupilaţi, Neamţ”în vederea realizării unui obiectiv de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în sumă de 35.000 lei.

(3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia „Acasă-Centrul de zi pentru vârsta a-III-a-Tupilaţi, Neamţ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

     Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

           

 

                                    

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                               SECRETARUL JUDEŢULUI

                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR