HOTĂRÂRE

Nr. 108 din 2012

privind organizarea unei comisii speciale de analiză şi verificare

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9.981/2012 a domnului Dan-Vasile Constantin, consilier judeţean;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.981/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 54 coroborate cu cele ale art.98 şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 (1) Se constituie comisia specială de analiză şi verificare a modului de fundamentare, alocare şi administrare a fondurilor publice la Consiliul Judeţean Neamţ și la serviciile publice de interes judeţean, pe perioada mandatului 2008-2012, precum şi a fondurilor alocate în cadrul asocierilor încheiate în aceeaşi perioadă, în care Judeţul Neamţ este parte, în următoarea componenţă:

1. Emilia Arcan;

2. Dan- Vasile Constantin;

3. Constantin Iacoban;

4. Andrei Ignat;

5. Constantin Sandu;

6. Ioan Spiridonescu;

7. Iulia Șerban;

8. Gheorghe Vasiloiu;

9. Gabriel- Lucian Vișan.

 

(2) Comisia de la alin. (1)va verifica și modul în care au fost utilizate resursele financiare aflate la dispoziția societăților comerciale din subordinea Consiliului Județean Neamț, precum și cele ale Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț.

(3) Comisia organizată potrivit alin.(1) îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri, cu posibilitatea prelungirii cu încă 30 de zile, dacă situaţia o va impune, şi va avea următoarele obiective:

– urmărirea modului de fundamentare şi dimensionare a bugetelor pe acţiuni, activităţi, programe, proiecte, obiective, în concordanţă cu priorităţile şi necesităţile stabilite în vederea funcţionării optime;

– verificarea modului de urmărire şi încasare a veniturilor;

– modul de utilizare a fondurilor publice alocate, a fondurilor externe accesate şi a resurselor aflate la dispoziţia societăţilor comerciale;

– respectarea prevederilor legale privind regimul achiziţiilor publice şi urmărirea modului de îndeplinire a contractelor încheiate;

– analiza datoriilor înregistrate şi determinarea motivului înregistrărilor acestora.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                       Cristina MITITELU