HOTĂRÂRE

Nr.108 din 26.06.2013

privind modificarea şi prelungirea unui  acord de asociere

 

               Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 6.619/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 37 şi 41/2013 ale Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.619/2013 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se aprobă prelungirea acordului de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008,  în vederea finanţării şi realizării în comun a unor activităţi de interes judeţean, până la data de 31.12.2014, contribuţia financiară a Consiliului Judeţean Neamţ urmând a fi în cuantum de 15.000 lei/lună, începând cu data de 1.07.2013.

Art.2: (1) Se aprobă modificarea art. III ”Durata Asocierii”, pct. 3.1 din acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Volei Club Municipal LPS Piatra- Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.138/2008, cu modificările şi completările ulterioare,  după cum urmează:

”3.1 Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi produce efecte până la data de 31.12.2014.”

(2)  Se aprobă modificarea art.IV  ”Obligaţiile Asociaţiilor”, pct. 4.1. ”Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ” , lit.”a”  din acordul de asociere de la alin. (1),  după cum urmează:

”4.1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Neamţ:

a.                   să aloce suma de 15.000 lei/ lună în scopul sprijinirii echipei Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ, în vederea dezvoltării voleiului de performanţă în judeţul Neamţ. Sumele alocate urmează a se vira trimestrial,  în prima lună a fiecărui trimestru.”

(3) Se aprobă modificarea art.IV ”Obligaţiile Asociaţiilor”, pct. 4.2. ”Obligaţiile Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ”, lit. ”f” din acordul de asociere de la alin. (1), după cum urmează:

” 4.2. Obligaţiile Volei Club Municipal LPS Piatra-Neamţ:

           f.       să transmită Consiliului Judeţean Neamţ documentele legate de modul de cheltuire a sumelor alocate de către acesta, până cel târziu la data de 20 a primei luni din trimestrul următor, pentru trimestrul anterior, în caz contrar urmând a restitui suma primită.”

Art.3: (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1.07.2013.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice prevedere contrară.

Art.4: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere menţionat anterior.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ    

     

 

        

                                                              CONTRASEMNEAZĂ

                                  SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                            Daniela SOROCEANU