ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 108 din 27 mai 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 56/2015 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia „În Munţii Neamţului” Piatra Neamţ în vederea realizării unui proiect de interes public judeţean

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 8491/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.10/2015 a Asociației „În Munții Neamțului” Piatra Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8491/2015 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale şi Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(6) lit.”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică prevederile art. III “Durata asocierii” din acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2015, după cum urmează:

           Acordul de asociere intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și produce efecte până la data de 31 august 2015.

Art.2: Se modifică pct. 4.1. lit.”a” a art.IV, “Obligațiile Consiliului Județean Neamț”, din acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2015, urmând ca acesta să aibă următorul conținut:

               a. să aloce suma de 45.000 lei din bugetul Judeţului Neamţ pe anul 2015, în vederea realizării obiectului asocierii de la pct. II, numai pe bază de documente justificative din care să rezulte obligații de plată (factură, contract-însoțit de declarație pe proprie răspundere pentru respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii etc.) prezentate la Direcţia generală buget finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ; suma se va aloca la solicitarea scrisă a Asociației „În Munții Neamțului” Piatra Neamț, prezentată până cel mai târziu la data de 30 iulie 2015, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestor documente, sub condiţia acceptării sumelor la plată”.

Art.3: Se modifică pct. 4.2. lit.”b” și  lit.”d” ale art.IV, “Obligațiile Asociației „În Munții Neamțului” Piatra Neamț” din acordul de asociere – anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.56/2015, urmând ca acestea să aibă următorul conținut:

b.  să prezinte Direcţiei generale buget-finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Neamţ, în copie ”conform cu originalul”, documente justificative din care să rezulte obligații de plată (factură, contract-însoțit de declarație pe proprie răspundere pentru respectarea prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii etc.) pentru lucrările executate conform obiectului asocierii, până la data de 30 iulie 2015. ”

d. să prezinte ordinele de plată şi extrase de cont pentru plăţile efectuate, cu menţiunea, exprimată prin declarație pe proprie răspundere, că sumele justificate nu au mai fost decontate la alt finanţator, până la data de 31 august 2015. ”

Art.4: Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adițional la acordul de asociere.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU