ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 108 din 18 mai 2016

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale în trafic judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.8133/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 38/2016 a operatorului de transport S.C. Patru Plus Trans S.R.L.;

Văzând raportul de specialitate nr.8133/2016 al Direcţiei investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană, avizul nr.1798/2016 al Autorităţii Rutiere Române – Agenţia Teritorială Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.”c”, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia investiţii, transporturi şi infrastructură judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agenţilor economici, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 108

18/05/2016