HOTĂRÂRE

Nr. 109 din 24.06.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.230/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 4.014/2011 a Comunei Alexandru cel Bun;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.230/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, în vederea finanţării şi realizării proiectului “Înlocuire sistem clasic de încălzire cu pompe de căldură sol-apă şi panouri solare pentru preparare apă caldă menajeră la sanatoriu TBC Bisericani”.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării proiectului, în cuantum de 200.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Alexandru cel Bun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                               

                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                           Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR