HOTĂRÂRE

Nr. 109 din  26.06.2013

privind aprobarea organigramei şi a  statului de funcţii ale

Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile  Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ale Legii nr.95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului minstrului sănătăţii nr.1.470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, ale Hotărârii Guvernului  nr.56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, ale Ordonanţei Guvernului nr.1/2000 privind privind organizarea activităţii şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală, republicată şi ale Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 6.959/2013 a domnului Culiţă Tărâţă,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 6.637, 7.346, 9.125, 10.578 şi 13.602/2013 ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.959/2013 al Direcţiei Generale Buget, Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,   avizul Ministerului Sănătăţii nr. XI/A/4157/EN/768/31.01.2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi a statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ, urmând ca acestea să aibă conţinutul prevăzut în  anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iulie 2013, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

       Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                                    PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

              Contrasemnează

                                                                                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Daniela SOROCEANU