ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 109 din  27 mai 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 213/2014 privind prelungirea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local,  precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 8492/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 2197/2015;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 8492/2015 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, adresa nr. 111/2015 a Unității Medico-Sociale Ceahlău, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

 În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.5, lit.a), pct.2, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr.213/2014 privind prelungirea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale, în sensul majorării contribuției financiare a Județului Neamț în cadrul asocierii de la 25.000 lei/lună la 28.000 lei/lună.

(2) În mod corespunzător, se modifică acordul de asociere, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 112/2012 privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale și sociale, cu modificările și completările ulterioare.

 (3) Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la data de 1 iunie 2015.

Art.2: (1) Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile necesare în vederea redactării şi semnării actului adiţional la acordul de asociere, iar Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU