ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 109 din 18 mai 2016

privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar  şi a situaţiilor financiare pe anul 2015

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi  ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;

Examinând expunerea de motive  nr. 9.795/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.795/2016 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

  Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul local al Judeţului Neamţ, pe anul 2015, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri  proprii, pe anul 2015, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul împrumuturilor/creditelor interne, pe anul 2015, conform anexei C care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă contul de încheiere a exerciţiului bugetar pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2015, conform anexei D care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5: Se aprobă situaţiile financiare pe anul 2015, conform anexelor nr. 1-25 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.7: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 109

18/05/2016