ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr. 11 din 22.01.2010

               

privind aprobarea proiectului de interes judeţean “Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel” şi a cheltuielilor legate de acest proiect

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 –”Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniul de interventie 4.1. –”Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000”;

         Examinând expunerea de motive nr. 325/2010 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 325/2010 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

            În temeiul art. 91 alin. (5) lit „a” pct. 9 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă proiectul cu titlul Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”.

Art.2: Se aprobă studiul de fezabilitate pentru proiectul cu titlul Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă valoarea totală a proiectului Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel” în sumă de 695.554,46 lei, defalcată astfel:

           – cheltuieli eligibile- 585.552,85 lei;

          – cheltuieli neeligibile- 0 lei;

          – TVA- 110.001,61 lei.

            Art.4: Seaprobă contribuţia proprie în proiectul “Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”  în valoare de 110.001,61 lei, din care:

          – cheltuieli eligibile- 0 lei;

          – cheltuieli neeligibile- 0 lei;

          – TVA- 110.001,61 lei.

            Art.5: Consiliul Judeţean Neamţ se angajează să suporte cheltuielile conexe care vor interveni în derularea proiectului Management pentru aria naturală protejată Lacul Cuejdel”,cheltuieli fără de care proiectul nu poate fi implementat şi care nu pot fi finanţate din instrumente structurale.

Art.6: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

 

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                                                                  

 

 

                                                                                                                       CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR