ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                  

HOTĂRÂRE

Nr. 11 din 31.01.2011

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, ale Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanătății, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcționarea și finanțarea unităților de asistență medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 36/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 4.427/2010;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 36/2011 al Direcției juridice și al Direcției generale buget-finanțe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” și lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcționării Unității de asistență medico-socială Ceahlău, instituție publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum și servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din județul Neamț.

(2) Se aprobă contribuția financiară a Județului Neamț, în vederea finanțării unității medico-sociale prevăzută la alin. (1), în cuantum de 125.000 lei, începând cu data de 01.02.2011 până la 31.07.2011.

 (3) Se aprobă acordul de asociere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 01.02.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

                                      Vasile PRUTEANU                                                             

 

 

    CONTRASEMNEAZĂ  

SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                 Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR