HOTĂRÂRE
Nr. 11 din 16.01.2013
privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, pentru unele trasee
din judeţul Neamţ

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 263/2007 privind aprobarea Normelor-cadru privind modalitatea de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local;
Examinând expunerea de motive nr. 166/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 166/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul prevederilor art.91, alin.1, lit.”d”, ale alin.(5), lit.”a”, pct. 13, precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1: Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea atribuirii directe a contractului de delegare a serviciilor de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.05.2013-30.04.2019, pentru unele trasee în judeţul Neamţ, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru traseele prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, prin atribuire directă, către Societatea Comercială Troleibuzul S.A..
Art.3: (1) Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

Contrasemnează
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU