ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                             

HOTĂRÂRE

Nr.11 din 5 februarie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 203/2013 privind asocierea Judeţului Neamţ cu Asociaţia Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05”

Piatra- Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere prevederile Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă;

 Examinând expunerea de motive nr. 1.611/2014 a domnului Claudiu Constantin Stafie, consilier judeţean, întocmită în baza solicitării nr. 34/2014 a Asociaţiei Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05” Piatra- Neamţ;

 Luând act de dezbaterile din timpul ședinței plenului;

 În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea literei ”a” a art. 4.2. din Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia Club Sportiv ”CEAHLĂUL 05” Piatra- Neamţ, prevăzut în anexa la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 203/2013, aceasta urmând a avea următorul conținut:

să cheltuiască suma alocată de Consiliul Judeţean Neamţ pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă”.

Art.2: (1) Direcția juridică, relații internaționale va lua măsurile necesare încheierii actului adițional la acordul de asociere iar Direcția generală buget finanțe va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                         Daniela SOROCEANU