ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr.11 din  29 ianuarie 2015

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 201/2013 privind desemnarea unor persoane

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007;

Examinând expunerea de motive nr. 543/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza Deciziei nr. 962/2014 a Autorităţii Rutiere Române;

Văzând raportul de specialitate nr. 543/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit. ”d” şi alin. (5) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art. 7, alin. (2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 201/2013 privind desemnarea unor persoane, cu modificările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Dumitru Acatrinei cu domnul Octavian-Constantin Şerpe, în calitate de reprezentant al Autorităţii Rutiere Române în cadrul Comisiei paritare constituită în domeniul serviciilor de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pe traseele judeţului Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

                                                 CONTRASEMNEAZĂ:

                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                              Daniela SOROCEANU