ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 11 din 28 ianuarie 2016

privind emiterea acordului pentru închirierea unor spaţii din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind  administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 533/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 25.050/2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 533/2016 al Serviciul Patrimoniu şi Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, Hotărârea nr. 54/2015 a Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, respectiv, Hotărârea nr. 4/2015 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

      Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (4), lit. ”a”, art. 97 şi ale art.124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se emite acordul privind închirierea directă, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, a unor spaţii în suprafaţă totală de 127,14 m.p., proprietatea Judeţului Neamţ, situate în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ – Ambulatoriul Integrat, corp C, et.II, pentru o perioadă de 10 ani, în vederea amplasării sediului și desfăşurării activităţii specifice Colegiului Medicilor Neamț.

Art.2: (1) Datele de identificare ale spaţiilor de la art.1 sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Acordul prevăzut de art.1 se emite numai sub condiţia obţinerii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor, în caz contrar considerându-se că acordul nu a fost emis.

Art.3: (1) Nivelul chiriei va fi stabilit de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.4: Serviciul Patrimoniu şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 11 .PDF