HOTĂRÂRE

Nr. 110 din 24.06.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamţ în vederea finanţării unei acţiuni de interes public judeţean

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.264/2011 a domnilor consilieri judeţeni Mihai-Doru Stoica şi Decebal Arnăutu, precum şi adresa nr. 13.928/2011 a Primăriei Oraşului Tîrgu-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.264/2011 al Direcției generale buget, finanțe şi al Direcţiei juridice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Oraşul Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, în vederea finanțării şi realizării în comun a manifestării ZILELE CETĂŢII NEAMŢ, ediţia a XI-a.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean sus-menţionate, în cuantum de 70.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Oraşul Tîrgu-Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                                              

   

        CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR