HOTĂRÂRE

Nr. 110 din  26.06.2013

privind respingerea unei oferte de cumpărare de către Judeţul Neamţ a unui imobil

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 3.791/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza ofertei de vânzare a unui bun imobil către Judeţul Neamţ, formulate de către Lia şi Iosif Koszeghi; 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.791/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, adresa nr.245/2013 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. ”c”, ale art. 97 şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge oferta formulată de către Lia şi Iosif Koszeghi, de cumpărare de către Judeţul Neamţ a unui bun imobil situat în municipiul Piatra-Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr. 36.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

                                                                      PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                SECRETARUL  JUDEŢULUI,

      Daniela SOROCEANU