ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 110 din  27 mai 2015

privind modificarea Hotărârii  Consiliului Județean Neamț nr.161/2011 privind aprobarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.8644/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr.8785/2015 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr.8644/2015 al Direcţiei generale buget finanţe şi Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 161/2011 privind aprobarea unui acord de asociere cu Municipiul Roman, cu modificările și completările ulterioare, în sensul suplimentării cu 200 mii lei a sumei ce reprezintă contribuţia Judeţului Neamţ, sumă ce va fi utilizată în vederea restaurării și conservării picturii interioare, precum și a asigurării mobilierului adecvat activității Bibliotecii publice “George Radu Melidon” din Roman.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică, relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional la acordul de asociere nr. 11.832/19.414/2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU