ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 110 din 18 mai 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.78/2016 privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi ale Ordinului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masa, astfel cum a fost acesta modificat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.036/2015;

Examinând expunerea de motive nr.9018/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în urma solicitării nr.589/2016 a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.9018/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei de management, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct. 1 şi 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr.2 – „Cuantumul sumelor pentru acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă”- la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.78/2016, urmând ca aceasta să aibă conţinutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă modificarea anexei nr.3 – „Repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru asigurarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă”- la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.78/2016, urmând ca aceasta să aibă conţinutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 110

18/05/2016