HOTĂRÂRE

Nr. 111 din 24.06.2011

privind aprobarea unui acord de asociere în vederea implementării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.333/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.333/2011 al Direcției generale programe şi dezvoltare rurală, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț, prin Consiliul Judeţean Neamţ, și Oraşul Bicaz, prin Consiliul local al Oraşului Bicaz, în vederea implementării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

      

 

                                         

                                                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR