HOTĂRÂRE

Nr. 111 din 07.09.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9.388/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Camerei de Comerţ şi Industrie Neamţ nr. 1.138/2012;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.388/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, în vederea organizării în municipiul Piatra-Neamţ, în perioada 6-9 septembrie 2012, a Târgului de Carte LIBRIS NEAMŢ 2012, ediţia a II-a, acţiune de interes public judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean de la alin. (1), în cuantum de 15 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Camera de Comerţ şi Industrie Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                      

                                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Cristina MITITELU