HOTĂRÂRE

Nr.111 din 26.06.2013

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr. 4110/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Constantin Sandu şi a  adresei nr. 1289/2013 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ;

   Văzând raportul de specialitate nr. 4110/2013 al secretarului judeţului, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

   În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii în cadrul acestui organism a doamnei Cristina Mititelu cu doamna Daniela Soroceanu, secretarul judeţului, a doamnei Maria Magdalena Marian cu doamna Mihaela Alungulesei, ca reprezentant al Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Neamţ, şi a domnului Constantin Sandu cu doamna Mihaela Gemine ca reprezentant al organismelor private acreditate.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor  interesaţi, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

         CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                          Daniela SOROCEANU