ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 111 din  24 iunie 2014

privind rectificarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8232/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 2188/2014 a Spitalului de psihiatrie „Sfântul Nicolae” Roman, a adresei nr. 14872/2014 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, precum şi a adreselor nr. 13717 şi nr. 14217/2014 ale Companiei Judeţene APASERV S.A;

Văzând raportul de specialitate nr. 8232/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (3) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se rectifică anexa nr. 1-  Bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul diminuării cu suma de 1.732 mii lei, după cum urmează:

1.      La partea de venituri au loc următoarele modificări:

a.      Secţiunea de funcţionare, Venituri curente – Venituri fiscale – Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital – Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice, capitol bugetar 01.01 „Impozit pe profit”, subcapitol 01.02.01 „Impozit pe profit de la agenţii economici” se majorează cu suma de 665 mii lei;

b.      Secţiunea de funcţionare, Subvenţii – Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, capitolul bugetar 42.02 „Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.02.21 „Finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap” se diminuează cu suma de 1.036 mii lei;

c.      Secţiunea de dezvoltare, Subvenţii – Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei publice, capitolul bugetar 42.02 „Subvenţii de la bugetul de stat”, subcapitolul 42.02.52 „Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanţarea investiţiilor publice de asistenta socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale” se diminuează cu suma de 1.361 mii lei.

2.      La partea de cheltuieli au loc următoarele modificări:

a.      Secţiunea de dezvoltare, la capitolul bugetar 70.02 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică”, subcapitolul 70.02.50 „Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor si dezvoltării”, titlul 55 „Alte transferuri”, art. 55.01 „Transferuri interne”, al. 55.01.09 „Programe ISPA” se majorează cu suma de 665 mii lei;

b.      la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, capitolul bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, se diminuează cu suma de 2.397 mii lei, astfel:

b.1  subcapitolul 68.02.05 „Asistenta sociala in caz de boli si invalidităţi”, paragraful 60.02.05.02 „Asistenta sociala  in  caz de invaliditate”, titlul 57 „Asistenţă socială”, art. 57.02 „Ajutoare sociale” la secţiunea de funcţionare , se diminuează cu suma de 1.036 mii lei, din care:

b.1.1. – al. 57.01.01 „Ajutoare sociale în numerar” cu suma de 554 mii lei;

b.1.2.  – al. 57.02.02 „Ajutoare sociale în natură” cu suma de 482 mii lei;

b.2  subcapitolul 68.02.06 „Asistenţă socială pentru familie şi copii”, se diminuează cu suma de 1.361 mii lei, astfel:

b.2.1. -titlul 20 „Bunuri şi servicii” – secţiunea de funcţionare, art. 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar”, al. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” cu suma de 147 mii lei şi

b.2.2. -cheltuieli de capital – secţiunea de dezvoltare, titlul 71 „Active nefinanciare”, art. 71.01 „Active fixe”, al. 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale” cu suma de 39 mii lei şi art. 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe” cu suma de 1.175 mii lei.

 

Art.2: Se rectifică anexa nr. 2-  Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării Secţiunii de funcţionare cu suma de 468 mii lei, la Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman, astfel:

                        1. La partea de venituri au loc următoarele modificări:

 a. la Venituri curente, pct. C Venituri nefiscale, C2 Vânzări de bunuri şi servicii, capitolul bugetar 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” se majorează cu suma de 466 mii lei, la următoarele subcapitole bugetare:

                        a.1. subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate” cu suma de 457 mii lei;

a.2..subcapitolul 33.10.30 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate de la bugetul de stat” cu suma de 4 mii lei;

a.3.subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” cu suma de 5 mii lei.

b. la Venituri curente, pct. C Venituri nefiscale, C2 Vânzări de bunuri şi servicii, capitolul bugetar 37.10 „Transferuri voluntare,  altele decât subvenţiile”, subcapitolul 37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări” se majorează cu suma de 2 mii lei.

                     2.La partea de cheltuieli, capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, se majorează la următoarele articole şi alineate:

                              a. art. 20.01 „Bunuri şi servicii” cu suma de 118 mii lei, astfel:

                                   a.1.- al. 20.01.04 „Apa, canal si salubritate” cu suma de 23 mii lei;

                                   a.2.- al. 20.01.09 „Materiale si prestări de servicii cu caracter funcţional” cu suma de 20 mii lei;

                                   a.3.- al. 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare” cu suma de 75 mii lei.

                              b. art. 20.02 „Reparaţii curente” cu suma de 55 mii lei;

                              c. art. 20.03 „Hrană”, al. 20.03.01 „Hrană pentru oameni” cu suma de 104 mii lei;

                              d. art. 20.04 „Medicamente şi materiale sanitare” cu suma de 75 mii lei, astfel:

                                   d.1.- al. 20.04.01 „Medicamente” cu suma de 55 mii lei;

                                   d.2- al. 20.04.02 „Materiale sanitare” cu suma de 20 mii lei.

                              e. art. 20.05 „Bunuri de natura obiectelor de inventar” cu suma de 104  mii lei, astfel:

                                   e.1.- al. 20.05.01 „Uniforme şi echipament” cu suma de 9 mii lei;

                                   e.2.- al. 20.05.30 „Alte obiecte de inventar” cu suma de 95 mii lei.

                              f. art. 20.06 „Deplasări, detaşări, transferări”, al. 20.06.01 „Deplasări interne, detaşări, transferări” cu suma de 5 mii lei;

                              g. art. 20.11 „Cărţi, publicaţii şi materiale documentare” cu suma de 2 mii lei;

                              h. art. 20.13 „Pregătire profesională” cu suma de 5 mii lei.

 

         Art.3: (1) Se rectifică anexa nr. 3- Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, în sensul diminuării cu suma de 1.214 mii lei, la capitolul bugetar 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială” – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pct. C „Alte cheltuieli de investiţii”, la următoarele poziţii:

                        a. poziţia nr.5- Maşină de spălat automată 10 kg, cu suma de 6 mii lei;

                        b. poziţia nr.6-Uscător rufe electric, cu suma de 5 mii lei;

                        c. poziţia nr.7- Calandru, cu suma de 10 mii lei;

                        d.poziţia nr.8- Maşină de gătit profesională, cu suma de 15 mii lei;

                        e. poziţia nr.9- Malaxor 20 kg, cu suma de 3 mii lei.

                               f.poziţia nr.10- Reparaţii capitale – lucrări de amenajare, reparaţii şi modernizări,  cu suma de 1.175 mii lei.

(2) Ca urmare a diminuărilor prevăzute la alin.1, literele a-e, poziţiile nr.5-9 din lista de investiţii rămân cu valoare 0 şi se elimină.

 

Art.4:  Se rectifică Anexa nr. 2 – Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2014 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul majorării la secţiunea de funcţionare cu suma de 319 mii lei, astfel:

Ø       La partea de venituri, la Venituri curente, pct. C Venituri nefiscale, C2 Vânzări de bunuri şi servicii, la capitolul bugetar 37.10 „Transferuri voluntare,  altele decât subvenţiile”, subcapitolul 37.10.01 „Donaţii şi sponsorizări”.

Ø       La partea de cheltuieli, la capitolul bugetar 66.10 „Sănătate”, subcapitolul 66.10.06 „Servicii medicale în unităţi sanitare cu paturi”, paragraful 66.10.06.01 „Spitale generale”, titlul 20 „Bunuri şi servicii”, art. 20.01 „Bunuri şi servicii”, al. 20.01.30 „Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare”.

 

Art.5: Se aprobă transferarea Serviciului Public Salvamont Neamț de pe sursa de finanţare G – „Venituri proprii şi subvenţii” pe sursa de finanţare A – „Integral de la buget”.

 

Art.6: În mod corespunzător, se modifică anexele nr. 1, 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 17/2014 privind aprobarea bugetului Judeţului Neamţ pe anul 2014, cu modificările şi completări ulterioare.

 

Art.7: Direcţia generală buget finanţe, Direcţia generală de dezvoltare Judeţeană, Spitalul de psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman şi Direcţia generală de asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ vor lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

Art.8:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU