ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 111 din  27 mai 2015

privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, precum şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr.7232/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 1837/2015 a Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7232/2015 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, procesul verbal al şedinţei Comitetului Director al Centrului de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni desfăşurată în data de 03.04.2015,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Centrului de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 221/2014, în sensul transformării postului vacant de infirmieră, studii generale, treapta profesională – debutant din cadrul Biroului de Îngrijire și Asistență, poz.110 în statul de funcții, în asistent medical, studii postliceale, treapta profesională – debutant.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 iunie 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Recuperare și Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU