ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 111 din 18 mai 2016

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ şi instituţiilor din subordinea acestuia

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr.258/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice;

Examinând expunerea de motive nr. 9254/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 791/2016 a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9254/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

     Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul prevederilor art.91 alin.(5), lit.”a”, pct.1 şi 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu  modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea poziţiei nr. 3 – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman, din anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.275/2015 privind stabilirea consumului lunar de combustibil pentru mijloacele de transport din parcul auto al Consiliului Judeţean Neamţ şi instituţiilor din subordinea acestuia, după cum urmează:

 

 

Instituţii subordonate Consiliului Judeţean Neamţ

Tip autovehicul

Necesar combustibil lunar/autoturism

3

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman

Autoturism

200

Microbuz

200

 

Art.2: Direcţia generală buget finanţe şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 111

18/05/2016