HOTĂRÂRE

Nr. 112 din 24.06.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2011 privind unele măsuri pentru realizarea unui obiectiv de investiţii de interes judeţean

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 7.321/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.321/2011 al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2011, urmând ca aceasta să aibă forma prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

                               Contrasemnează:

                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR