HOTĂRÂRE

Nr. 112 din 07.09.2012

privind aprobarea unui acord de asociere cu Comuna Ceahlău în vederea asigurării unor servicii medicale şi sociale

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 412/2003 pentru aprobarea normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale;

Examinând expunerea de motive nr. 10.312/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Primăriei Comunei Ceahlău nr. 124/2012;

   Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.312/2012 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   În temeiul dispozitiilor art. 91, alin.6, lit.”a” şi lit.”c” şi ale art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Ceahlău, prin Consiliul Local al Comunei Ceahlău, în scopul asigurării funcţionării Unităţii de asistenţă medico-socială Ceahlău, instituţie publică specializată în acordarea de servicii de îngrijire, servicii medicale, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico- sociale din judeţul Neamţ, începând cu data de 10.09.2012, până la data de 31.12.2012.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea finanţării unităţii medico-sociale prevăzute la alin. (1), în cuantum de 21.000 lei/lună.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Ceahlău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere corespunzător.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

                  Culiţă TĂRÂŢĂ                    

            

                                                        

    CONTRASEMNEAZĂ

   SECRETARUL JUDEŢULUI

   Cristina MITITELU