HOTĂRÂRE

Nr. 113 din 24.06.2011

pentru aprobarea unui studiu privind identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale la nivelul judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a V-a – Zone de risc natural;

Examinând expunerea de motive nr. 5.961/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.961/2011 al Structurii Arhitect Şef, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă studiul ”Identificarea şi delimitarea hazardurilor naturale (cutremure, alunecări de teren şi inundaţii). Hărţi de hazard la nivelul teritoriului judeţean. Regiunea I (Nord- Est), Judeţele: Botoşani, Suceava, Iaşi, Neamţ, Vaslui, Bacău”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                                            Contrasemnează:

                                                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR