HOTĂRÂRE

Nr. 113 din 07.09.2012

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamţ în vederea finanţării unor acţiuni de interes public judeţean

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 10.126/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitărilor nr. 17.086 şi 17.414/2012 ale Oraşului Tîrgu-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.126/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, şi Oraşul Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, în vederea organizării şi realizării în comun a ”Târgului meşterilor populari” şi a ”Târgului şi expoziţiei gastronomice” ce vor avea loc înperioada 7-9 septembrie 2012 şi care au ca scop promovarea arealului turistic, precum şi a patrimoniului istoric şi cultural  al Oraşului Tîrgu-Neamţ şi al localităţilor adiacente.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea organizării acţiunilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 20.000 lei.

(3) Se aprobă acordul de asociere, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

       Contrasemnează:

                                                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                          Cristina MITITELU