ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 113 din 24 iunie 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8447/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza demisiei domnului Ciprian-Constantin Şerban din calitatea de reprezentant în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la Societatea Comercială DRUPO NEAMŢ S.A.;

Văzând raportul de specialitate nr. 8447/2014 al Direcţiei juridice, relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț și de rezultatul votului secret consemnat în procesul -verbal nr. 8.968/24.06.2014 al Comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 91  alin. (1) lit. a), alin.(2), lit. d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul înlocuirii domnului Ciprian- Constantin Şerban cu  domnul Daniel Vasiliu-Moise pentru a reprezenta Consiliul Judeţean Neamţ şi a exercita competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO Neamţ S.A.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU