HOTĂRÂRE

Nr. 114 din 07.09.2012

privind aprobarea unei asocieri  cu Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 9.188/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 47/2012 a Uniunii Judeţene a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 9.188/2012 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ, în vederea finanţării organizării Zilei Internaţionale a Vârstnicului în judeţul Neamţ, la data de 01 octombrie 2012.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin. (1), în cuantum de 10.000  lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Uniunea Judeţeană a Pensionarilor şi Persoanelor Vârstnice Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                        Cristina MITITELU