HOTĂRÂRE

Nr. 114 din  26.06.2013

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al

 Societăţii Comerciale Drupo Neamț S.A.

      

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere prevederile  art.5, lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.29 din Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului nr.214/2013 al Ministerului Finanţelor Publice privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia şi ale  art.53 din Legea nr.5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

 Examinând expunerea de motive nr. 7.489/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.489/2013 al Direcţiei generale buget finanţe, adresa nr. 1.403/2013 a Societăţii Comerciale Drupo Neamț S.A., Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Drupo Neamț S.A. nr. 76/2013, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

             În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.d) şi ale art.97 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

  HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comercială Drupo Neamț S.A, conform anexelor 1-9  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

            

            Contrasemnează:

                                        SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                      Daniela SOROCEANU