ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 114 din 27 mai 2015

privind aprobarea atribuirii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7838/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7838/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, propunerile formulate de Comisia paritară, consemnate în procesul verbal nr. 797/2014, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

 În temeiul prevederilor art.91, alin.5, lit.”a”, pct.13 și lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1: Se aprobă atribuirea unei licenţe pentru traseul 80: Roman-Valea Ursului-Giurgeni (45 km), parte componentă a Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.01.2014 – 30.06.2019, traseu ce a făcut obiectul ședinței de atribuire desfășurată în data de 18 decembrie 2014, operatorului de transport S.C. PANȚIRU TRANS S.R.L.

Art.2: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri agentului economic, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU