HOTĂRÂRE

Nr.115 din 24.06.2011

privind soluționarea unei plângeri prealabile

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 7.286/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza plângerii prealabile formulate de către doamna Popovici Dedilia;

Văzând raportul de specialitate nr. 7.286/2011 al Direcției Juridice, adresa nr. 8830/2011 a Instituţiei Prefectului- Judeţul Neamţ, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se respinge, ca neîntemeiată, plângerea prealabilă formulată de către doamna Popovici Dedilia împotriva Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 95/30.05.2011 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru ocuparea postului de director-manager al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”, întrucât aceasta a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale în materie.

Art.2: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                                 CONTRASEMNEAZĂ

                       SECRETARUL JUDEŢULUI,

Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR