HOTĂRÂRE

Nr. 115 din 07.09.2012

privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț

 

 Consiliul Județean Neamț;

 Având în vedere dispozițiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 10.943/2012 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza adresei nr. 12.015/2012 a Comitetului de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 10.943/2012 al Direcției generale buget-finanțe și Serviciului juridic contencios, relații publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: : Se validează componența nominală a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, după cum urmează:

          Daniela Soroceanu, subprefectul județului Neamț;

          Costel- Paul Tablan, șeful Inspectoratului de Poliție al Județului Neamț;

          Constantin Sandu, consilier județean;

          Ciprian- Constantin Șerban, consilier județean;

          Iulia Șerban, consilier județean;

          Mircea Pintilie, consilier județean;

          Daniel Vasiliu- Moise, consilier județean;

          Dionisie Dumitrașcu, consilier județean;

   –    Vasile Balcan, reprezentant al comunității;

       –     Petru Cucoș,  reprezentant al comunității;

       –     Marius Mitrofan, reprezentant al comunității;

       –     Marcel Gheorghiu, reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor.

Art.2: Pentru activitatea desfășurată în plen și pe comisii, membrii Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț au dreptul la o indemnizație de ședință în cuantum de 250 lei brut.

Art.3: Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozițiile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 159/2008 privind validarea membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Neamț, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4: Secretarul județului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților și persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

 

 

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                Cristina MITITELU