HOTĂRÂRE

 

Nr. 115  din 26.06.2013

 

privind aprobarea unei asocieri  cu Asociaţia ”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti în vederea realizării unei acţiuni de interes public judeţean

 

 

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

 

Examinând expunerea de motive nr. 7645/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării  Asociaţiei ”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti;

 

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7645/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

 

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Asociaţia”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti, în vederea organizării Conferinţelor ERANOS 2013,  care se vor desfăşura la Tîrgu-Neamţ,  în perioada 14-20 iulie 2013.

 

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de la alin. (1), în cuantum de 20.000 lei.

 

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Asociaţia ”ORBIS TERTIUS/A TREIA LUME” Bucureşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

 

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor, instituţiilor publice şi altor persoane interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

 

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

 

                                     SECRETARUL  JUDEŢULUI

 

                                                Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 115.PDF